Wycena

W czym pomagamy?

Zasada kancelarii.

Wysokość honorarium za każdą usługę prawną jest ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. Warto podkreślić, że nie każda sprawa musi być rozstrzygana przez sąd.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem orientacyjnej ceny za świadczenie usługi prawnej, serdecznie zachęcam do skontaktowania się z naszą kancelarią.

 

Koszt związany z prowadzeniem sprawy sądowej składa się z poniższych elementów:

  1. Opłata sądowa, uzależniona od konkretnej sprawy.
  2. Zwrot kosztów poniesionych przez adwokata, takich jak koszty korespondencji, dojazdu na rozprawę, noclegu, złożenia odpisu pełnomocnictwa.
  3. Honorarium adwokata.

Wysokość honorarium za każdą usługę prawną jest ustalana indywidualnie i zależy m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem orientacyjnej ceny za świadczenie usługi prawnej, serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią.

 

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Prawnych On-Line, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką adwokat Tomasz Kubata.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu określa się znaczenie poniższych definicji:
1) Kancelaria – Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Kubata we Wrocławiu
przy ul. Strzegomskiej 42AB lok 7 (I p.), 53-611 Wrocław, NIP 9691600232” tel. 887-755-551,
e-mail: adwokat@kancelariakubata.pl , www.kancelariakubata.pl;


2) Klient – osoba, która wyraziła chęć skorzystania z usługi prawnej on-line świadczonej drogą elektroniczną wypełniając formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail Kancelarii;

3) Usługa prawna on – line – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron
(na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej
i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, a w szczególności opinia prawna, odpowiedź na zadane przez Klienta pytanie prawne, porada prawna, projekt umowy, wzór umowy, projekt pisma procesowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną lub inny dokument zamówiony przez Klienta drogą elektroniczną, sporządzony przez Kancelarię na podstawie stanu faktycznego podanego przez Klienta;


4) Umowa – umowa o świadczenie usług prawnych on – line, zawarta na warunkach określonychw Regulaminie pomiędzy Klientem, a Kancelarią;


5) Dzień roboczy – dzień powszedni z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.);


6) Zawarcie umowy – Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta przelewu i zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii, po uprzednim złożeniu przez niego zapytania oraz akceptacji treści niniejszego regulaminu.

§2
ZAWARCIE UMOWY

Klient zawiera Umowę z Kancelarią przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody
na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług Prawnych on – line poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza kontaktowego albo przez przesłanie zapytania na adres e-mail Kancelarii oraz zaakceptowanie oferty złożonej przez Kancelarię.

§ 3
ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH ON – LINE

1) Z usług prawnych on – line może skorzystać osoba, która wypełniła formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii i opisała stan faktyczny sprawy albo przesłała stan faktyczny sprawy na e-mail kancelarii. Wysyłając formularz kontaktowy albo maila Klient akceptuje regulamin świadczenia usług prawnych on-line.
2) Klient jest zobowiązany wskazać wszystkie istotne okoliczności faktyczne sprawy.
3) Klient ma możliwość załączenia dokumentów dotyczące stanu faktycznego sprawy do formularza kontaktowego.
4) Kancelaria zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia dodatkowych wyjaśnień, w szczególności do udzielenia informacji bądź przesłania dodatkowych dokumentów. W razie potrzeby Kancelaria zastrzega sobie prawo do dodatkowego kontaktu z Klientem, drogą telefoniczną, wiadomością SMS, za pośrednictwem komunikatorów lub za pomocą poczty elektronicznej.
5) W ciągu 48 h (dotyczy tylko dni roboczych) od otrzymania przez Kancelarię zapytania zawierającego kompletne informacje i dokumenty, zostanie przesłany do Klienta e – mail
z informacją terminie i sposobie załatwienia sprawy oraz wysokości wynagrodzenia za usługę wraz e wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty wynagrodzenia lub wysłania faktury VAT, albo faktury Pro Forma.
6) Kancelaria może złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia się przez Kancelarię wykonania usługi bez uzasadnienia.
7) Jeżeli Klient akceptuje wycenę dokonuje wpłaty honorarium na rachunek bankowy Kancelarii.
Za moment zapłaty uznaje się chwilę wpłynięcia honorarium na rachunek bankowy Kancelarii.
8) Brak zapłaty całości honorarium Kancelarii w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Kancelarii przez Klienta. Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą,
a wpłacona kwota zostaje zwrócona na rachunek nadawcy.
9) Usługa Prawna On – line zostanie wykonana przez Kancelarię przy zachowaniu należytej staranności. Umowa jest umową starannego działania, nie zaś umową rezultatu.
10) Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne, niedokładne, nieprawdziwe przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta oraz nieprzedstawienie stosownych dokumentów istotnych dla świadczenia usługi prawnej on-line.
11) Złożenie przez Klienta dodatkowych zapytań traktowane jest jako zlecenie wykonania odrębnej Usługi Prawnej On – line, która zostanie odrębnie wyceniona.
12) Usługa prawna on-line świadczona jest przez Kancelarię wyłącznie w dni robocze.

§ 4
FAKTURA VAT

1) Na życzenie Klienta Kancelaria wystawia fakturę VAT.
2) Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.
3) W żądaniu wystawienia faktury należy podać: dane firmy: nazwę, siedzibę, NIP. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić przed rozpoczęciem usługi.

§ 5
REKLAMACJE

1) Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2) Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym)
na adres Kancelarii, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi prawnej on – line.
3) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Kancelarii.

§ 6
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1) Umowa pomiędzy Klientem i Kancelarią jest zawarta na czas wykonywania usługi prawnej
on – line. W przypadku rażącego naruszenia przez Kancelarię warunków Umowy, Klient może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, lub odstąpić od zawartej umowy korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kancelarii. Wypowiedzenie bądź odstąpienie od umowy winno zostać przesłane na adres siedziby lub e-mail Kancelarii.
2) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta.
3) Klient będący konsumentem oświadcza, że żąda od Zleceniobiorcy, aby ten zaczął wykonywanie usługi świadczenia pomocy prawnej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
4) Jeżeli Klient będący konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi świadczenia pomocy prawnej przed upływem terminu do odstąpienia
od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Zleceniobiorcę do chwili odstąpienia od Umowy.

§ 7
POUFNOŚĆ

Wszelkie dokumenty oraz przedstawione przez Klienta okoliczności faktyczne są objęte tajemnicą adwokacką, której Kancelaria zobowiązana jest przestrzegać.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Kierując zapytanie ofertowe do Kancelarii Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi prawnej on – line, rozpoznania reklamacji oraz weryfikacji, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy klientami Kancelarii.

§ 9
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Tomasz Kubata prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Kubata” we Wrocławiu
przy ul. Strzegomskiej 42AB lok 7 (I p.), 53-611 Wrocław, NIP 9691600232” tel. 887-755-551,
e-mail: adwokat@kancelariakubata.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym
do odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji usług świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdują się w zasadzie bezpieczeństwa i polityce prywatności oraz klauzuli informacyjnej (RODO)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem usług prawnych on-line i akceptuję jego treść
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z realizacją zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a,
że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Opisz sprawę i wyślij dokumenty

Formularz

    Opcjonalnie dołącz dokumenty

    Administratorem danych osobowych jest Adwokat Tomasz Kubata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Kubata adres: ul. Strzegomska 42AB/lok. 7 53-611 Wrocław, NIP 9691600232, numer telefonu+48 88 77 55 551, adres e-mail adwokat@kancelariakubata.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji usług świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdują się w zasadzie bezpieczeństwa i polityce prywatności oraz klauzuli informacyjnej (RODO)